Správný postup je shrnut do následujících bodů:


Domů

  • a) máte již zjištěno, co můžete a co nemůžete na pozemku postavit, takže oslovíte projekční firmu, aby vám vyprojektovala vámi požadovanou stavbu (nebo použila již dříve hotový projekt)
  • b) projekční firma by měla buď prostřednictvím investora, tedy vás, nebo na své náklady zajistit výškopisné a polohopisné geodetické zaměření (ceník) předmětného pozemku, tedy od geodetické firmy. Toto zaměření je důležité pro polohové a výškové umístění stavby (a inženýrských sítí) na pozemek. Hlavně ve starší zástavbě můžete bez tohoto narazit na problémy s odstupovými vzdálenostmi od sousedních hranic či nevhodně zvolenou (projektovanou) výškou „nuly“ podlahy prvního nadzemního podlaží.
  • c) v tomto bodě je třeba zažádat o stavební povolení nebo stavbu ohlásit stavebnímu úřadu (viz.stavební zákon)
  • d) zvolit si správnou prováděcí firmu na vaši stavbu, tedy pokud nebudete budovat svépomocí, ale i ta vyžaduje mít „stavební dozor“, či podle nového stavebního zákona „autorizovaného inspektora“
  • e) buď vy, nebo přímo prováděcí stavební firma by měla oslovit geodeta, aby provedl vytyčení stavby na pozemku (ceník). Některé firmy (či dokonce sami investoři!) sice dokážou bez účasti oprávněného geodeta stavbu vytyčit, ale ten by měl, a jediný s „kulatým razítkem“ , zaručit správnost vytyčení stavby dle projektu! Také vám vyhotoví vytyčovací protokol stavby, který stavební úřady ve většině případů vyžadují.
  • f) poslední fází při výstavbě, kdy budete potřebovat pomoc geodeta je, po dokončení stavby, její zaměření pro zápis do katastru nemovitostí (a také pro stavební úřad). Geodet musí stavbu (tedy její finální stav) zaměřit a vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru. (ceník)
Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

6.Zpřesnit geometrické a polohové určení pozemků

Domů V případě, že chcete předejít budoucím sporům se sousedy, (Zpřesnění polohové určení) a když vlastnické hranice pozemku jsou v údajích katastru nemovitostí evidovány pouze graficky (nikoliv číselně), nabízí se možnost vyhotovení geometrického plánu pro Read more...

Nezařazené

4.Prodávat (kupovat) pouze část pozemku

V případě, že se chystáte prodávat pouze část pozemku, platí vše z odstavců 1 a 2, ale přibude potřeba vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku či změnu hranic pozemků Domů Takže pokud máte již jasnou představu, jak Read more...

Nezařazené

2.Prodávat nemovitost

Všechny body ad 1) by měly prvoplánově platit pro prodávajícího, minimálně pro to, že mu odpadne zdlouhavé čekání na tržené peníze z prodeje, pokud se převod z uvedených překážek časově protáhne.