V případě, že se chystáte prodávat pouze část pozemku, platí vše z odstavců 1 a 2, ale přibude potřeba vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku či změnu hranic pozemků

Takže pokud máte již jasnou představu, jak má dělení pozemku vypadat (buď přímo v terénu nebo v nějakém grafickém podkladu, např. katastrální mapě), vždy doporučuji tento návrh , nejdřív alespoň ústně,  konzultovat na místně příslušném stavebním úřadu. Ten totiž vydává závazný souhlas s dělením či změnou hranic pozemků, bez kterého nelze změnu v údajích katastru nemovitostí provést. Vyhnete se tím riziku, že po investici do geometrického plánu, Vám stavební úřad dělení z nějakých důvodů neodsouhlasí. Geodet pak následně na základě Vašeho požadavku provede zaměření (vytyčení) měněných hranic a vyhotoví geometrický plán. Katastrální úřad pak bude k takovému geometrickému plánu pro jeho provedení v katastru vyžadovat kromě listiny (kupní , směnná smlouva, apod.) i minimálně souhlas stavebního úřadu (nebo rozhodnutí o změně využití pozemku, apod.).

Kategorie: Nezařazené