V případě, že se chystáte prodávat pouze část pozemku, platí vše z odstavců 1 a 2, ale přibude potřeba vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku či změnu hranic pozemků


Domů

Takže pokud máte již jasnou představu, jak má dělení pozemku vypadat (buď přímo v terénu nebo v nějakém grafickém podkladu, např. katastrální mapě), vždy doporučuji tento návrh , nejdřív alespoň ústně,  konzultovat na místně příslušném stavebním úřadu. Ten totiž vydává závazný souhlas s dělením či změnou hranic pozemků, bez kterého nelze změnu v údajích katastru nemovitostí provést. Vyhnete se tím riziku, že po investici do geometrického plánu, Vám stavební úřad dělení z nějakých důvodů neodsouhlasí. Geodet pak následně na základě Vašeho požadavku provede zaměření (vytyčení) měněných hranic a vyhotoví geometrický plán. Katastrální úřad pak bude k takovému geometrickému plánu pro jeho provedení v katastru vyžadovat kromě listiny (kupní , směnná smlouva, apod.) i minimálně souhlas stavebního úřadu (nebo rozhodnutí o změně využití pozemku, apod.).

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

7.Opravit geometrické a polohové určení pozemků

Domů Je možné, že zjistíte, že průběh vlastnické fyzické hranice pozemku v terénu tvarově neodpovídá zákresu této hranice v katastrální mapě nebo jinak vykazuje chybu. V tomto případě se dá vyhotovit geometrický plán pro opravu geometrického polohového Read more...

Nezařazené

5.Zřídit věcné břemeno na pozemku nebo jeho části

Domů Věcné břemeno se zřizuje v případě přípojek či vedení inženýrských sítí, umožnění chůze a jízdy přes pozemek, apod. Pokud se bude zřizovat (většinou na základě vkladové smlouvy o zřízení věcného břemene) věcné břemeno pouze Read more...

Nezařazené

Ceník

Ceník od 4.500 Kč (dle lokality a složitosti) Geometrický plán pro vyznačení budovy (přístavby) do KN (i rozestavěná) do 100m zaměřované nové hranice 4.500 – 6.000 Kč (dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Read more...