Domů

V případě, že chcete předejít budoucím sporům se sousedy, (Zpřesnění polohové určení) a když vlastnické hranice pozemku jsou v údajích katastru nemovitostí evidovány pouze graficky (nikoliv číselně), nabízí se možnost vyhotovení geometrického plánu pro vlastníky upřesněnou nebo vytyčenou vlastnickou hranici (ceník), kdy dojde k zaměření (či vytyčení neznatelné) stávající fyzické hranice v terénu (její průběh však musí tvarově odpovídat zákresu v katastrální mapě) a vyhotovený geometrický plán se společně se „Souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranic pozemku“ všech dotčených sousedních vlastníků (které také pro klienty připravujeme) nechá zapsat do katastru. Tímto záznamem dojde k tomu, že takováto hranice bude „na vždy svatá“.

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

Ceník

Ceník od 4.500 Kč (dle lokality a složitosti) Geometrický plán pro vyznačení budovy (přístavby) do KN (i rozestavěná) do 100m zaměřované nové hranice 4.500 – 6.000 Kč (dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Read more...

Nezařazené

4.Prodávat (kupovat) pouze část pozemku

V případě, že se chystáte prodávat pouze část pozemku, platí vše z odstavců 1 a 2, ale přibude potřeba vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku či změnu hranic pozemků Domů Takže pokud máte již jasnou představu, jak Read more...

Nezařazené

5.Zřídit věcné břemeno na pozemku nebo jeho části

Domů Věcné břemeno se zřizuje v případě přípojek či vedení inženýrských sítí, umožnění chůze a jízdy přes pozemek, apod. Pokud se bude zřizovat (většinou na základě vkladové smlouvy o zřízení věcného břemene) věcné břemeno pouze Read more...