V případě, že chcete předejít budoucím sporům se sousedy, (Zpřesnění polohové určení) a když vlastnické hranice pozemku jsou v údajích katastru nemovitostí evidovány pouze graficky (nikoliv číselně), nabízí se možnost vyhotovení geometrického plánu pro vlastníky upřesněnou nebo vytyčenou vlastnickou hranici (ceník), kdy dojde k zaměření (či vytyčení neznatelné) stávající fyzické hranice v terénu (její průběh však musí tvarově odpovídat zákresu v katastrální mapě) a vyhotovený geometrický plán se společně se „Souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranic pozemku“ všech dotčených sousedních vlastníků (které také pro klienty připravujeme) nechá zapsat do katastru. Tímto záznamem dojde k tomu, že takováto hranice bude „na vždy svatá“.

Kategorie: Nezařazené